Personuppgiftspolicy

För Hassela Ski Resort är det av högsta vikt att skydda sina anställdas, kunders och övrigas personuppgifter. Vi tillämpar och följer Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR). Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Som registrerad är du välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned.

Begrepp och definitioner

1.1  Behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på̊ annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

1.2  Känsliga personuppgifter: Känsliga personuppgifter är sådana som avser ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och Behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om sexualliv eller sexuell läggning.

1.3  Laglig grund: Behandling är endast laglig om den sker med Laglig grund. De grunder som är relevanta för Hassela Ski Resort anges nedan. För att Hassela Ski Resort ska kunna behandla personuppgifter krävs antingen den registrerades samtycke/eller att behandlingen är nödvändig för:

 • att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i,
 • att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige,
 • ändamål som rör den Personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är barn.

1.4  Nödvändig: Behandling ska endast utföras i den utsträckning det är nödvändigt för ett visst ändamål. Med ”nödvändig” ska under GDPR förstås att behandlingen medför effektivitetsvinster. En behandling ska därför inte anses vara nödvändig om ändamålet kan uppnås lika enkelt och billigt utan att personuppgifter behandlas.

1.5  Personuppgift: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (”Registrerad”), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

1.6  Personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den Personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

1.7  Personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

1.8  Personuppgiftsbiträdesavtal: ett skriftligt avtal eller annan rättsakt som är bindande för ett personuppgiftsbiträde gentemot en personuppgiftsansvarig och som upprättats enligt artikel 28 av GDPR. Personuppgiftsbiträden och personuppgiftsansvariga ska alltid ingå personuppgiftsbiträdesavtal.

1.9  Registrerad: den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom en viss personuppgift.

Personuppgifter Hassela Ski Resort samlar in

2.1  Hassela Ski Resort inhämtar i första hand personuppgifter direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, t.ex. BisNode, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

2.2 Hassela Ski Resort behandlar personuppgifter i samband med:

 • att du anmäler dig till en tjänst som erbjuds via de olika tjänster som Hassela Ski Resort erbjuder, t ex nedladdning av checklistor, prenumeration på nyhetsbrev eller anmälan till utbildningar;
 • att du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen;
 • att du anmäler dig till våra nyhetsbrev;
 • att du besöker/använder våra webbplatser och appar, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. Den ip- adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket;
 • att du också får tidningen Arbetsliv om du valt att prenumerera på den och/eller är kund hos oss. Du kanske har gått en utbildning i vår regi eller köpt böcker från oss;
 • att Hassela Ski Resort använder dina personuppgifter för att kunna skicka ut enkäter och läsarundersökningar för att utvärdera, utveckla och förbättra vår tidning;
 • samt att Hassela Ski Resort i mejl har skriftliga konversationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Hur Hassela Ski Resort använder insamlad information

3.1  Hassela Ski Resort behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • för att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Hassela Ski Resort;
 • för att möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 • för att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 • för systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster. Detta identifierar dock ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 • för att genom analys av besökares beteende (på övergripande nivå) på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster;
 • för att kontakta dig via SMS, e-post eller post med information och marknadsföring som vi tror kan vara av intresse
 • för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till detta;
 • för att hjälpa oss att utveckla våra webbplatser och appar att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Hassela Ski Resort genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
 • för att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;
 • för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra utbildningar och seminarier, produkter och system för kunder och användare skickar vi ut utvärderingar och enkäter, detta görs till exempel efter avslutad utbildning och seminarium;
 • samt för att kunna hantera anställningsförhållanden.

Information som kan lämnas ut

4.1  Vi kan dela med oss av information till andra företag, som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

4.2 Hassela Ski Resort samarbetar uteslutande med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES.

Om cookies

5.1  När du använder vår webbplats och/eller våra appar kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

5.2 Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

6.1  Hassela Ski Resort använder huvudsakligen avtal- och berättigat intresse som lagliga grunder när vi behandlar dina Personuppgifter.

6.2 Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Hassela Ski Resort kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte sparar vi dina personuppgifter ett år från vår senaste kontakt.

6.3 Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så p g a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Hassela Ski Resort som personuppgiftsansvarig

7.1  Hassela Ski Resort är personuppgiftsansvariga för alla personuppgifter som vi samlar in direkt från kunder, partners och anställda. För det fall Hassela Ski Resort använder personuppgiftsbiträden ingås alltid skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet.

Hassela Ski Resort som personuppgiftsbiträde

8.1  Hassela Ski Resort agerar som personuppgiftsbiträde i de fall vi samlar in information från andra personuppgiftsansvariga för att kunna fullgöra ingångna avtal.

Dina rättigheter och val

9.1  Du har som registrerad rättigheter i enlighet med artikel 15-22 och 34 i GDPR. Detta innebär att den registrerade har rätt att utan kostnad begära ett registerutdrag.

9.2 Den registrerade har även rätt att få sina personuppgifter rättade eller raderade (rätten att bli glömd). Rätten att bli glömd gäller inte bokföringsunderlag eftersom Hassela Ski Resort har en laglig skyldighet att behålla detta underlag i sju (7) år.

9.3 Om det sker en personuppgiftsincident som kan leda till en hög risk för den registrerade ska Hassela Ski Resort utan onödigt dröjsmål informera den registrerade om personuppgiftsincidenten.

9.4 Om du är missnöjd med Hassela Ski Resorts behandling av dina personuppgifter Du kan också höra av dig till Integritetskyddsmyndigheten.

9.5 Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

IT-säkerhet

Hassela Ski Resort använder endast personuppgiftsbiträden som har ett tillförlitligt IT- och informationssäkerhetsarbete. När vi agerar som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde vidtar vi alltid lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av den allmänna dataskyddsförordningen.

Vi har en särskild IT- och informationssäkerhetspolicy upprättad för hanteringen av informationssäkerhet.

Kontaktuppgifter till Hassela Ski Resort

11.1 För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Här finns övriga kontaktuppgifter till oss.